ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صلیل

salil

۱. بانگ کردن.
۲. برآمدن صدا بر اثر کوبیدن یا بر هم زدن دو شیء فلزی.
۳. (اسم) صدای به هم خوردن سلاح و اشیای آهنی؛ صدای بر هم خوردن شمشیرها.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ