ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ذات الرعد

لغت‌نامه دهخدا

ذات الرعد. [ تُرْ رَ ] (ع اِ مرکب ) جنگ . حرب . شر و شدّت . و در مثل است : جاءَ بذات الرعد و الصلیل ، یعنی برپا کرد فتنه و شر را چنانکه ابر رعد و برق تولید کند. و صلیل صوت شدید باشد. (المرصع).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ