ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

شمول

šomul

همه را فرارسیدن؛ همه را فراگرفتن؛ احاطه کردن.

۱. حیطه، دامنه
۲. احاطه، تضمن، دربرگیری، عمومیت، فراگیری، مشمول

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما