ترجمه مقاله

شستن

šostan

چیزی را با آب پاکیزه ساختن؛ پارچه یا ظرف یا چیز دیگر را در آب مالیدن که پاک شود؛ شوییدن.

۱. تطهیر، تغسیل
۲. پاک کردن، چرکزدایی
۳. آبکشیدن

ترجمه مقاله