ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شرع

šar'

۱. آیینی که خداوند برای بندگان روشن و آشکار ساخته؛ دین؛ مذهب: ◻︎ شاعری بگذار و گرد شرع گرد از بهر آنک / شرعت آرد در تواضع، شعر در مستکبری (سنائی۲: ۳۱۹).
۲. (اسم مصدر) [قدیمی] شروع کردن.

۱. آیین، دین، شریعت، طریقت، کیش، مذهب
۲. راه، روش ≠ عرف

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ