ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شبشت

šebešt

= شبست: ◻︎ حاکم آمد یکی به غیض و شبشت / ریشکی گنده و پلیدک و زشت (معروفی: شاعران بی‌دیوان: ۱۴۰).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ