ترجمه مقاله

منفور

manfur

۱. مورد نفرت؛ ناپسند.
۲. رمیده؛ دورشده.

رانده، مردود، مطرود، نفرتانگیز ≠ محبوب

ترجمه مقاله