ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سیفون

sifo(u)n

۱. لوله‌ای خمیده به شکل زانو که با ایجاد خلٲ مایعات را از مخازن غیر قابل دسترس چون باک بنزین اتومبیل به مخزن دیگری منتقل می‌کند.
۲. ظرف آبی که با کشیدن اهرم آن، به درون لگن توالت تخلیه می‌شود و آن را می‌شوید.

آبشویه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ