ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سمط

semt

آنچه از گلوبند آویزان باشد؛ رشتۀ مروارید یا مهره؛ گردن‌بند.

۱. رشته، عقد، گردنبند
۲. رده، رسته

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ