ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

سفیه

safih

۱. نادان؛ بی‌خرد.
۲. بی‌حلم.
۳. بدخو.

ابله، احمق، بله، بیشعور، بیعقل، خل، کانا، کمخرد، کمشعور، کمعقل، کمهوش، کودن، نادان ≠ عاقل

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما