ترجمه مقاله

سبیکه

sabike

۱. تکۀ سیم یا زر که آن ‌را گداخته و در قالب ریخته باشند؛ شمش؛ شوشۀ زر و سیم.
۲. قالب

ترجمه مقاله