ترجمه مقاله

زینت

zinat

۱. آرایش.
۲. آنچه با آن آرایش کنند؛ پیرایه؛ زیور.

آذین، آرایش، پیرایه، تزیین، حلیه، زیب، زیب، زیور

آرایه

ترجمه مقاله