ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زهو

zahv

۱. تکبر کردن؛ کبر.
۲. نازیدن.
۳. بالیدن؛ نمو کردن.
۴. جوان شدن کودک.
۵. درخشیدن؛ روشن شدن.
۶. ظاهر شدن ثمر گیاه.
۷. فخر.
۸. ستم.
۹. کذب.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ