ترجمه مقاله

روپوش

rupuš

۱. آنچه روی چیزی را می‌پوشاند؛ هرچه که با آن روی کسی یا چیزی را می‌پوشانند.
۲. بالاپوش؛ پرده.
۳. جامۀ ساده و بلندی که بر روی لباس‌های دیگر بر تن می‌کنند: روپوش پزشکان، روپوش پرستاران، روپوش شاگردان مدرسه.

ترجمه مقاله