ترجمه مقاله

رامک

rāma(e)k

۱. (طب قدیم) دارویی مرکب از زاج سیاه، مازو، پوست انار، و صمغ که در طب قدیم برای معالجۀ اسهال به ‌کار میرفته.
۲. [قدیمی] دارویی خوش‌بو، مانند مشک.

ترجمه مقاله