ترجمه مقاله

دمر

damar

۱. به‌روافتاده؛ وارو؛ وارون.
۲. روی سینه و شکم دراز کشیده؛ دمرو.

دمرو، وارونه

ترجمه مقاله