ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دماثت

damāsat

نرم‌خو شدن؛ نرم‌خویی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ