ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دریایی

daryāy(')i

۱. مربوط به دریا.
۲. زندگی‌کننده در دریا: جانور دریایی.

۱. آبی، بحری
۲. آبزی، دریازی ≠ بری

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ