ترجمه مقاله

خیار

xiyār

۱. میوه‌ای سبز، کشیده، و معطر، با تخم‌های سبز روشن در وسط.
۲. بوتۀ این میوه که دارای ساقه‌های نرم و سست، برگ‌های دندانه‌دار، و گل‌های زرد می‌باشد.

۱. خیارزه، بالنگ
۲. اختیار
۳. صاحب اختیار، مخیر
۴. برگزیده، منتخب

ترجمه مقاله