ترجمه مقاله

خوک

xuk

۱. (زیست‌شناسی) پستانداری سم‌دار، با پوزۀ کشیده، بدن پُرچربی، پوست ضخیم، دست و پای کوتاه، و چشم‌های کوچک.
۲. (پزشکی) [قدیمی] = خنازیر
⟨ خوک ‌دریایی: (زیست‌شناسی) = دلفین
⟨ خوک‌ وحشی: (زیست‌شناسی) = گراز

خنزیر، کاس، گراز

ترجمه مقاله