ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خورنگاه

xorangāh

۱. جای طعام خوردن.
۲. اتاق ناهارخوری.
۳. قسمتی از کاخ یا کوشک که جای غذا خوردن پادشاه و کسان او بوده است.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ