ترجمه مقاله

خطور

xotur

گذشتن اندیشه‌ای به ذهن یا به یاد آمدن امری پس از فراموشی.

ترجمه مقاله