خسارت

xesārat

۱. ضرر کردن؛ زیان دیدن.
۲. (اسم) زیان.
۳. (اسم) غرامت.

۱. آسیب، اضرار
۲. تاوان، جریمه، غرامت، زیانکاری، زیانمندی، خسران، زیان، ضرر، غبن، غرامتی، لطمه ≠ نفع

زیان، زیانکار

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما