ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خاتون

xātun

۱. بانو؛ بی‌بی؛ کدبانو؛ خانم؛ زن بزرگمنش.
۲. [قدیمی] عنوان ترکی و مغولی زنان و دختران خان و خاقان؛ بانوی عالی‌نسب: ◻︎ باده‌دهنده بتی بدیع ز خوبان / بچهٴ خاتون ترک و بچهٴ خاقان (رودکی: ۵۰۶).

۱. بانو، کدبانو
۲. بیبی، بیگم، خانم، مخدره ≠ آقا
۳. همسر، زناصیل، شریفه
۴. کنیز، کلفت، خادمه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ