ترجمه مقاله

حیوان

heyvān

۱. موجود زنده؛ جاندار؛ جانور.
۲. (صفت) [عامیانه، مجاز] نفهم؛ بی‌شعور.
۳. (اسم) [قدیمی] حیات؛ زندگی.
⟨حیوان ناطق: (منطق) آدمی؛ انسان.

۱. جاندار، جانور،
۲. ذیروح ≠ جامد
۳. بهیمه، دد ≠ انسان
۴. ستور
۵. بیشعور، کودن، نفهم
۶. حیات

جانور، جاندار، دد

ترجمه مقاله