ترجمه مقاله

حیاط

hayāt

۱. صحن خانه.
۲. زمین جلو ساختمان که دور آن دیوار باشد.

رحبه، ساحت، صحن، فضا، محوطه

سرا، میان سرا

ترجمه مقاله