ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حفر

hafr

۱. کندن زمین؛ گود کردن.
۲. کندن چاه.

۱. حفاری، کندن، گود کردن
۲. کاوش کردن، کاویدن
۳. کاوش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ