ترجمه مقاله

حسینی

hoseyni

گوشه‌ای در دستگاه‌های شور و نوا؛ زیرکش.

ترجمه مقاله