ترجمه مقاله

تیمن

tayammon

۱. تبرک جستن.
۲. مبارک بودن؛ میمنت داشتن.
۳. امری یا چیزی را به فال نیک گرفتن.

۱. تبرک، خجستگی، فرخندگی، میمنت ≠ گجستگی، نحوست
۲. همایون داشتن، فرخنده شمردن
۳. تبرک جستن

ترجمه مقاله