ترجمه مقاله

تفکر

tafakkor

اندیشیدن؛ به فکر و اندیشه فرورفتن.

۱. استدلال، تامل، تدبر، تصور، تعقل، خیال، فکر
۲. اندیشه، اندیشیدن، اندیشه کردن، فکر کردن ≠ تخیل

اندیشگری، اندیشه، پنداشت

ترجمه مقاله