ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تفزیع

tafzi'

۱. ترسانیدن.
۲. بی‌بیم گردانیدن. Δ از اضداد است.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ