ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تشدید

tašdid

۱. سخت ‌کردن.
۲. استوار کردن.
۳. قوی‌ کردن.
۴. مشدد ساختن کلمه.
۵. (اسم) علامتی به شکل «ــّـ» و مانند دندانۀ «ﺳ » که بالای حرفی گذاشته شود تا آن حرف مشدد تلفظ شود.

۱. تشیید، تقویت، سختگیری ≠ تسهیل، تخفیف
۲. رزنانس
۳. مشددسازی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ