ترجمه مقاله

ترشک

toršak

۱. گیاهی شبیه شبدر، با سه یا چهار برگچه و گل‌های سرخ یا زردرنگ.
۲. ‹ترشه› گیاهی صحرایی با برگ‌های درشت شبیه برگ چغندر که طعم ترش دارد و آن را مانند سبزی در آش و بعضی غذاهای دیگر می‌ریزند.

ترجمه مقاله