ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاراج

tārāj

= غارت
⟨ تاراج کردن: (مصدر متعدی) غارت کردن.

بردابرد، چپاول، چپو، غارت، لاش، نهب، یغما

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ