ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیداربخت

bidārbaxt

خوشبخت؛ نیک‌اختر؛ خوش‌طالع.

بختیار، خوشاقبال، خوشبخت، خوششانس، خوشطالع، نیکاختر، نیکبخت ≠ خفتهبخت، بداقبال، بدپیشانی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ