ترجمه مقاله

بیات

bayāt

گوشه‌هایی در چند دستگاه: بیات اصفهان، بیات ترک.
⟨ بیات تُرک: (موسیقی) از متعلقات دستگاه شور.
⟨ بیات زند: (موسیقی) = ⟨ بیات ترک
⟨ بیات کُرد: (موسیقی) از متعلقات دستگاه شور.

۱. شبمانده
۲. بیتوته
۳. شبیخون ≠ تازه

ترجمه مقاله