ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بویه

buye

آرزو: ◻︎ که را بویهٴ وصلت ملک خیزد / یکی جنبشی بایدش آسمانی (دقیقی: ۱۰۷).

۱. آرزو، وایه، آرزومندی، امل، امید
۲. گوی شناور

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ