ترجمه مقاله

برلیان

bereliyān

۱. درخشان؛ درخشنده؛ براق.
۲. شفاف.
۳. (اسم) الماس بی‌رنگ و شفاف؛ الماس درشت و گران‌بها که برای درخشش بیشتر آن را تراش داده‌اند.

۱. الماستراشخورده، الماس خوشتراش، الماس شفاف
۲. براق، درخشان، درخشنده، شفاف

ترجمه مقاله