ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باه

bāh

نیروی شهوت.

۱. غریزه جنسی، قوه شهوانی، شهوت، نیروی شهوت
۲. جماع
۳. نکاح

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ