ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باذل

bāzel

بذل‌کننده؛ بخشنده؛ سخی.

۱. بخشنده، سخی، بذلکننده، بادبدست، فراخدست ≠ ممسک، خسیس، کنس
۲. کمدهش، نابخشنده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ