ترجمه مقاله

انگشتو

'angoštu

خوراکی که از روغن داغ‌کرده، آب، و شکر یا شیره با نان تریت‌کرده درست کنند؛ چنگالی؛ بشتره.

ترجمه مقاله