ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انکار

'enkār

۱. نشناختن؛ ناشناختن.
۲. خودداری از اقرار؛ منکر شدن.

ابا، امتناع، تحاشی، تکذیب، تکذیب، جحد، حاشا، رد، نفی، نکول

ورسوریدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ