ترجمه مقاله

انتها

'entehā

۱. پایان؛ نهایت.
۲. (اسم مصدر) به پایان رساندن چیزی.
۳. (اسم مصدر) [قدیمی] باز‌ایستادن از کاری.

۱. آخر، اختتام، انجام، پایان، ختم، سرانجام، عاقبت، فرجام، منتهاالیه، منتها، نوک، نهایت
۲. بن، ته، راس ≠ آغاز، ابتدا

پایان

ترجمه مقاله