ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

الهامیه

'elhāmiy[y]e

فرقه‌ای از متصوفه که در پاره‌ای عقاید با قرامطه توافق دارند و از قرائت قرآن و آموختن آن اعراض کنند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ