ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

افلیج

'eflij

= مفلوج

زمینگیر، شل، فلج، معلول

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ