ترجمه مقاله

اشتاد

'aštad

۱. روز بیست‌و‌ششم از هر ماه خورشیدی.
۲. در آیین زردشتی، فرشته‌ای مؤکل بر روز اشتاد.

ترجمه مقاله