ترجمه مقاله

اتصال

'ettesāl

۱. به هم وصل شدن؛ به هم رسیدن؛ به هم پیوستن.
۲. پیوستگی؛ ارتباط.

التصاق، الحاق، پیوستگی، پیوستن، پیوند، چسبیدگی، رسیدن، وصل ≠ انفصال

پیوستگی، پیوندیدن، پیوستن

ترجمه مقاله