ترجمه مقاله

آهنجنده

'āhanjande

بیرون‌کننده؛ برآورنده؛ برکشنده.

ترجمه مقاله