ترجمه مقاله

meta-analysis

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
آنالیز متا، جمع بندی (از منابع متعدد)

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله