ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

event handler

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
گرداننده رویداد، اداره کننده رویداد، رویدادگردان

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ